ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, alapelvek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: a „Szerződési Feltételek”) határozzák meg a Get Closer Concerts Kft. (Székhely: 1066 Budapest, Teréz körút 8. I. em. 15/a., adószám: 25899072-2-42), a továbbiakban: „Get Close Concerts”) kizárólagos tulajdonában álló és a getcloserconcerts.com által működtetett getcloserconcerts.com elnevezésű weboldal (a továbbiakban: a „Weboldal”) felhasználásának a feltételeit.

Felhasználónak (a továbbiakban: a „Felhasználó”) minősül minden olyan természetes vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalt felkeresi, azon jegyet vásárol, vagy feliratkozik a Weboldal hírlevelére.

A Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Szerződéso Feltételeket. A Szerződési Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződési Feltételek változásait nyomon követi. Amennyiben a Felhasználó a jelen Szerződési Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője jogosult a jelen Szerződési Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Szerződési Feltételek hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított Szerződési Feltételek publikálásra kerültek a Weboldalon.

II. Alapfogalmak

Üzemeltető: Get Closer Concerts Kft.
Jegyvásárlás: A Weboldalon keresztül történő jegyvásárlás
Feliratkozás: Felhasználó feliratkozása a Weboldal hírlevelére
Szolgáltatás: Zenei koncertek, fesztiválok, valamint a Weboldalon keresztül a tranzakciók lehetőségének biztosítása
Esemény: Egy konkrét időponthoz, dátumhoz és helyszínhez köthető a Get Closer Concerts Kft. által vagy annak közreműködésével szervezett zenei esemény
Weboldal: getcloserconcerts.com és annak minden microoldala

III. Vásárlás

A Jegyvásárláshoz a Felhasználónak meg kell adnia a következő adatokat:

  • Név
  • E-mail cím
  • Számlázási cím

A Jegyvásárlás a getcloserconcerts.com oldalon működő jegyvásárlási rendszeren keresztül történik.

A megvásárolt jegyekről a Get Closer Concerts Kft. a vásárló adatainál megadott névre elektronikus számlát állítk ki, melyet e-mailben kézbesít.

A sikeres vásárlásról a Get Closer Concerts Kft. a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben értesíti Felhasználót, amely levél tartalmazza a megvásárolt jegyek eléréséhez szükséges hivatkozást is.

A Felhasználó köteles vásárlás során a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A getcloserconcerts.com, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

A vásárlás a jegyek ellenértékének kifizetéséig bármikor, következmények nélkül megszakítható. A vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a rendezvényre szóló belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben a szolgáltatónak nem áll módjában sem a belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (az előadás elmaradása esetének kivételével).

Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Get Closer Concerts, mint adatkezelő által a getcloserconcerts.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére a bankkártyás fizetés során. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: felhasználó neve, felhasználó email címe, felhasználó lakcíme, felhasználó telefonszáma, felhasználó vásárlásának összértéke.

A Get Closer Concerts Kft. koncertjeire az INTERTICKET Kft. (1139 Budapest, Váci út 99., Balance Building 6.emelet, cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-736766, adószáma: 10384709-2-41) is értékesít jegyeket saját hálózatában és a jegy.hu oldalon. Az INTERTICKET Kft. hálózatában illetve a jegy.hu oldalon vásárolt jegyek minden tekintetben egyenértékűek a Get Closer Concerts Kft. saját felületén értékesített jegyekkel, ugyanazon szabályok vonatkoznak rájuk.

IV. Felelősség

A Get Closer Concerts semmilyen körülmények között nem garantálja, hogy a szolgáltatás (ideértve a Weboldalt és minden hozzárendelt tartalmat, saját illetve az INTERTICKET Kft. jegyértékesítő rendszerét, valamint az Eseményt) zavartalanul és hiba nélkül fog működni. Felhasználó elfogadja, hogy a Get Closer Concerts által nyújtott szolgáltatás egy vagy több vonatkozásában módosulhat, részben vagy teljes egészében megszűnhet, anélkül, hogy erről Felhasználó értesül vagy ezért kártérítést kap.

V. A Eseményeken való részvételre vonatkozó szabályok

A Get Closer Concerts által szervezett eseményeken – előzetes és elfogadott sajtóregisztráció nélkül – szigorúan tilos fotót illetve videót készíteni. A tiltás megszegőit a Get Closer Concerts munkatársai felszólítás után kivezetik az eseményről. A sajtóregisztrációval rendelkezők is csak a Get Closer Concerts által engedélyezett módon és ideig készíthetnek fotót, illetve videófelvételeket az eseményekről.

VI. Irányadó jog, felügyeleti szervek

Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

A Weboldal felhasználóját, vásárlóját (fogyasztót) a fogyasztó és a Get Closer Concerts Kft. közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében megilleti az illetékes békéltető testülethez fordulás lehetősége.

A békéltető testület elérhetőségei:
Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

Bármilyen kérdés vagy panasz esetén keress minket: hello@getcloserconcerts.com